Regulamin Konkursów

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Konkursów.
 2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do otrzymania Nagrody. 
 4. Organizatorem Konkursów jest Zespół STL.
 5. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. Czas trwania Konkursów – okres wskazany w § 2 ust. 2;
  2. Konkursy – interaktywne konkursy wszelakiego rodzaju;
  3. Organizator – podmiot wskazany w ust. 4;
  4. Regulamin – niniejszy regulamin;
  5. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca ukończone 13 lat i zgodę na udział w Konkursie jej opiekuna prawnego, zamieszkała na terytorium Unii Europejskiej, która nie jest pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora albo członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora;
  6. Regulamin STL - Regulamin korzystania z Sims True Life, opublikowany w Serwisie.

§2 Miejsce i czas trwania Konkursów

 1. Konkursy są przeprowadzane w Serwisie internetowym organizatora.
 2. Czas przeprowadzenia konkursów zostaje podane w odpowiedniej nowince tyczącej danego konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bez podania przyczyn. Jeżeli konkurs polegał na najszybszym wykonaniu określonego zadania, a zadanie to zostało wykonane to wcześniejsze zakończenie konkursu nie może naruszać praw osób, które wykonały zadanie konkursowe i przesłały swoje zgłoszenie.

§3 Zasady przeprowadzenia Konkursów

 1. Aby wziąć udział w danym Konkursie Uczestnik powinien wykonać zadanie z nim związanym. 
 2. Za początek uczestnictwa w Konkursie uznaje się moment, w którym Uczestnik poda Rozwiązanie zadania w określony sposób zawarty przez zasady konkursu
 3. Zatwierdzając zgłoszenie w sposób, o którym mowa w ust. 3 Uczestnik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go;
  2. spełnia warunki określone Regulaminem;
  3. wyraża zgodę na opublikowanie w Serwisie adresu poczty elektronicznej podanego w trakcie rejestracji konta w Serwisie;
  4. wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie, jeżeli Uczestnik naruszy warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie.
 5. Uczestnik ma prawo odwołania zgód wymienionych w ust. 3 pkt 3 i 4, co wiąże się z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu przez Organizatora.

§4 Zwycięzcy Konkursów i nagrody

 1. Zwycięzcą konkursów zostają osoby, które jako pierwsze bądź jedne z pierwszych, zależnie od ilości Zwyciezców określonych w zasadach albo najlepiej, wykonają zadanie konkursowe w określony sposób zawarty przez zasady konkursu. Jeżeli zadanie konkursowe polega na wykonaniu dzieła zastosowanie mają przepisy Regulaminu korzystania z STL o udzieleniu licencji dla organizatora konkursu na wykorzystywanie tych dzieł.
 2. Nagrody w konkursach i ich zasady są określone w odpowiedniej nowince tyczącej danego konkursu.
 3. Zwycięzca Konkursu o możliwości i formie odbioru nagrody ostanie powiadomiony drogą elektroniczną. Zamiar odbioru nagród wymaga wysłania potwierdzenia drogą elektroniczną w sposób określony w powiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 4. Brak wysłania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 zdanie 2, najdalej tydzień po zakończeniu konkursu jest równoznaczny z rezygnacją osoby uprawnionej z prawa do otrzymania nagród i wygaśnięciem tego prawa.
 5. W przypadku wygaśnięcia prawa do otrzymania nagrody, pozostaje ona w dyspozycji Organizatora.
 6. Nagroda w Konkursie zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Imiona, nazwiska oraz inne dane Uczestników Konkursu niezbędne do wydania nagrody będą przekazywane Organizatorowi drogą elektroniczną i będą one przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, przyznania oraz wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie.
 2. Dane osobowe Uczestników są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe Uczestników są pozyskiwane wyłącznie na potrzeby Konkursu – dla krótkotrwałego użytku w postaci dostarczenia nagrody, nie będą przetwarzane w żaden inny sposób, niż określony w Regulaminie. Każdy Uczestnik podając swe dane dla potrzeb doręczenia nagrody, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i prawa użytkownika podane są w polityce prywatności.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać (wraz z uzasadnieniem) na adres: Postfach 70 21 55, 22021 Hamburg, bądź drogą elektroniczną na adres email: zespol@simstruelife.pl, przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji. 
 3. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w §6 ust. 1 powyżej, nie będą rozpatrywane. 
 4. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna. Nie stosuje się przepisów Regulaminu STL o odwołaniach. Powyższe nie ogranicza w żaden sposób możliwości dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w Serwisie przez cały okres trwania Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursach, a niewynikłe z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub podmiotów za które ponosi odpowiedzialność.
 3. Wszelkie informacje o danym Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu oraz ogłoszenia konkursowego. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie a także na ocenę zgłoszeń nadesłanych do konkursu przed opublikowaniem zmian. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu email, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację, a tym samym uniemożliwiających odebranie nagrody. Próba wysłania wiadomości z informacją o odebraniu nagrody jest wykonywana tylko raz. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czynniki uniemożliwiające jej dostarczenie (blokowanie poczty, przepełniona skrzynka itp.), o ile nie są zawinione przez niego.
 6. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może pozbawić Uczestnika Konkursu, będącego konsumentem, uprawnień przyznanych mu przez dyspozytywne przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.